Posted on Leave a comment

The power in yourself that’s always there

A man powerfully punching the ground
A man powerfully punching the ground
Photo by Lopez Robin on Unsplash

6 min read

19:00     |     Sept 30, 2019

The power within yourself

That is always there

Waar heb jij altijd controle over in je leven? Daarmee bedoel ik echt altijd. Of je nou in bed ligt, ziek bent, aan het sporten bent, werken, zoenen, zingen en ga zo maar door. Waar heb jij controle over? Ik laat je er nog even over na denken. 

There is something in your life which you always have control over. What is it? By that I really mean always. Whether you are in bed, sick, working out, working, kissing, singing etc. What do you have control over? I’ll let you think about it for a while

Ik werk al een aantal jaren bij het bedrijf La Place als weekend hulp. Hier sta ik vooral in de spoel keuken en bij de kassa. Afgelopen weekend merkte ik iets in mezelf wat me al een poosje dwars zat als ik aan het werk was. Terwijl ik de laatste spullen opruimde van de dag merkte ik in mijn lichaam een onbalans. De dag was afgelopen maar ik voelde nog steeds een sterk gevoel van stress en spanning. Mijn ademhaling zat hoog in mijn borst en ik kon mijn handen niet meer stil houden. Toen ik even stil ging staan merkte ik dat mijn hart enorm snel klopte. Ik maakte mijn werk af en ging naar huis. Op de fiets merkte ik dat ik nog steeds niet rustig was. Mijn hart klopte in mijn keel, mijn borst voelde zwaar aan en ik bleef maar praten over onzinnige dingen tegen mijn vriendin. De werkdag was afgelopen maar toch bleef ik enorm onrustig. Waren het de koppen koffie die ik had gehad? Was het de drukte of was ik overprikkelt van alle mensen? Ik wist het niet en toen ik thuis was probeerde ik rustig te worden. Met een diepe zucht plofte ik op de bank met een glas water en keek wat tv. 

I have been working at La Place on the weekends now for a number of years. The main things I do are working in the kitchen and at the cash register. Last weekend I noticed something in myself that had been bothering me for a while when I was working. While I was cleaning up the last things of the day I noticed an imbalance in my body. The day was over but I still felt a strong sense of stress and tension. My breathing was shallow and high up in my chest and I could no longer keep my hands still. When I paused, I noticed that my heart was beating very fast. I finished work and went home. On the bike, I noticed that I couldn’t get myself calmed down. My heart was beating in my throat, my chest felt heavy and I kept talking about stupid things to my girlfriend. The working day was over but I still remained very stressed. Was it the cups of coffee I had? Was it the crowds or was I overwhelmed by all the people? I didn’t know and when I got home I tried to calm down. With a deep sigh, I sat down on the couch with a glass of water and watched some TV.

Het hielp niet. De onrust in mijn lichaam bleef aanhouden en het probleem werd niet opgelost. Misschien zou een lekkere warme douche helpen om me te kalmeren. Na het eten besloot ik daarom om te gaan douche, maar nog steeds geen resultaat. ‘Fucking hell word is rustig’ zei ik tegen mezelf. Natuurlijk werkt dit niet want dit is precies het tegenovergestelde van rustig worden. Dus probeerde ik maar rustig te worden door een klein kwartiertje te gaan mediteren. Alleen focussen op je gedachtes en ze elke keer weer los laten. Ook dat hielp niet, m’n hartslag bleef hoog en de gedachtes in mijn hoofd bleven ratelen. Ik raakte letterlijk overprikkeld door mezelf, en dat is behoorlijk knap want vaak gebeurd het door prikkels van buiten af. Mijn hoofd is soms enorm druk en denkt aan te veel dingen tegelijkertijd en dus dacht ik dat slapen voor nu de enige optie zou zijn. Wat kan het anders zijn. Al wist ik dat dit niet de eerste keer was. Bijna elk weekend heb ik dit na werk. Mijn hart voel ik in mijn keel bonken en mijn lichaam voelt gespannen en druk. Handen kan ik niet stil houden en de gedachtes die ik heb zijn negatief en springen elke 10 seconden over naar een ander onderwerp. 

It didn’t help. The restlessness and anxiety in my body continued and the problem was not solved. Maybe a nice hot shower would help me calm down. So after dinner, I decided to take a shower, but still no results. “Fucking hell calm down would you,” I told myself. Of course, this does not work it will only make the restlessness worse. So I tried to calm down by meditating for fifteen minutes. Just focus on your thoughts and let them go every time. That didn’t help either, my heartbeat remained high and the thoughts in my head kept rattling. I was literally overwhelmed by myself, and that is a special thing because most of the time it is caused through external stimuli. My head is sometimes very busy and I think of too many things at the same time. So, I thought sleeping for now would be the only option. What else can it be? Although I knew this was not the first time. Almost every weekend I get the same mental and physical reaction after work. I feel my heart beat in my throat and my body feels tense and busy. I can’t keep my hands still and the thoughts I have are negative and jump to a different subject every 10 seconds.

Zoals je al kan raden hielp het slapen ook niet. Hoe kan het dat mijn lichaam zelfs na het werken nog onrustig en druk was? Wat kan dat veroorzaken. De hele zondag probeerde ik wat meer op mijn ademhaling te letten maar doordat ik veel dingen te doen had lukte dit het grootste gedeelte van de dag niet. Tot vandaag en daarom upload ik mijn verhaal ook vandaag pas. Vandaag besefte ik mij iets wat mij grip deed krijgen op deze onrust in mijn lichaam. Iets wat er altijd is maar wat nooit langer duurt dan een paar seconden. Zonder dit kunnen we niet leven. Ademen dat is de oplossing voor dit probleem. Ademhalingstechnieken zijn de oplossing voor eigenlijk alles in je lichaam want het is een onderdeel van de benzine waarmee je je lichaam aandrijft. Zonder zuurstof kan je lichaam niet goed functioneren. Ademhaling is de key tot het kalmeren van je lichaam. Het is oprecht een prachtig iets om op te letten. Het beweegt zich van boven naar beneden in je lichaam en zoekt een weg naar buiten via je mond of neus. Tegelijkertijd zoekt het automatisch een weg naar binnen door diezelfde uitgang. Het is een ge-automatiseert systeem waar iedereen grip op kan krijgen. 

As you can guess, sleeping didn’t help either. How could it be possible that my body was still restless and busy even after working? What could have caused this to happen? For the rest of my Sunday, I tried to pay more attention to my breathing, but because I had a lot of things to do, it didn’t work for most of the day. Until today, that’s the reason why this week’s upload is not on a Sunday but on a Monday. Today I realized something that made me get a grip on this restlessness in my body. Something that is always there but that never lasts longer than a few seconds. We cannot live without this. Breathing is the solution to this problem. Breathing techniques are the solution for basically everything in your body because it is part of the gas that you use to power your body. Your body cannot function properly without oxygen. Breathing is the key to soothing your body. It is truly a wonderful thing to feel and simply be conscious of. It moves from top to bottom in your body and looks for a way out through your mouth or nose. At the same time, it automatically searches for a way in through the same exit. It is an automated system that everyone can get a grip on.

Wim Hof is een van de bekendste leraren of guru’s of het gebied van ademhaling. Je kent hem vast wel, de man die meer dan een uur in een ijsbad heeft gezeten zonder dat zijn lichaamstemperatuur daalde. De man die in shorts de Mount Everest beklom. Hij ja, een beer van een vent die een meester is in het besturen van zijn ademhaling. Hij kan de meest ongelofelijke dingen in zijn lichaam te bereiken door alleen verschillende manieren van ademhaling te gebruiken. Ik wilde dit ook eens proberen en daarom heb ik een hele simpele ademhalingstechniek geprobeerd. 30 keer diep in en uit ademen door de mond en na de 30ste uitademingen mijn adem vasthouden. Terwijl ik dit deed voelde ik mijn hele lichaam tintelen, ik werd een soort van high en kon vervolgens bijna 2.5 minuut mijn adem in houden. Toen ik dit drie keer achter elkaar had gedaan was mijn hart weer rustig. Het klopte op een normaal tempo en mijn ademhaling was van hoog in mijn borst gezakt naar laag in mijn buik. Is ademhaling dan echt de key om met alles om te gaan. 

Wim Hof ​​is one of the best-known teachers or gurus in the field of breath control. You probably know him, the man who has spent more than an hour in an ice bath without his body temperature dropping. The man who climbed Mount Everest in shorts. Yeah, that’s him, a magnificent man who is a master at controlling his breathing. He can achieve the most incredible things in his body by using nothing but different ways of breathing. I also wanted to try this and that is why I tried a very simple breathing technique. 30 deep breaths in and out through the mouth and hold my breath after the 30th exhalations. While I was doing this I felt my whole body tingling, I became kind of high and could hold my breath for almost 2.5 minutes. When I had done this three times in a row my heart was calm again. It was beating at a normal pace and my breathing had dropped from up high in my chest too low down in my stomach. Is breathing really the key to dealing with everything.

Heel eerlijk gezegd weet ik dat nog niet, ik denk het wel maar zeker weten nog niet. De adem is enorm krachtig en kan heel veel bereiken in je lichaam en dat is wat ik er zo mooi aan vind. Het komt en gaat en gebeurt automatisch. Het voelt gewoon terwijl het eigenlijk een buiten gewoon mechanisme is van verschillende spieren, zenuwen, cellen en organen die samen je hele lichaam voeden met zuurstof. Hoe meer zuurstof in het lichaam hoe energieker je je voelt en hoe rustiger het lichaam reageert op stress of boosheid. De adem is oprecht een prachtige gebeurtenis van het menselijk lichaam en het is zonde om dit voor lief te nemen. Bedank je lichaam voor het in ademen van de lucht om je heen en bedank de planten voor het filteren van deze lucht. Het is een groot systeem samen en daar kunnen we ongelooflijk dankbaar voor zijn. Het is een tool die we allemaal kunnen gebruiken en die als kern dient voor het hele lichaam. 

To be honest, I don’t know that yet, I think so but I don’t know for sure. The breath is very powerful and can achieve a lot in your body and that is what I love about it. It comes and goes and happens automatically. It just feels like it’s actually an extraordinary mechanism of various muscles, nerves, cells, and organs that together feed your entire body with oxygen. The more oxygen is in the body, the more energetic you feel and the calmer the body reacts to stress or anger. The breath is genuinely a wonderful event of the human body and it is a shame to take this for granted. Thank your body for breathing in the air around you and thank the plants for filtering this air. It is a large system together and we can be incredibly grateful for that. It is a tool that we can all use and that serves as the core for our entire body.

Landscape Germany

      Photography

The things I do

keyboard and mouse

      Writing

TIL THUMBNAIL

      Instagram

Photo by Lopez Robin on Unsplash

Nederlands/English

Waar heb jij altijd controle over in je leven? Daarmee bedoel ik echt altijd. Of je nou in bed ligt, ziek bent, aan het sporten bent, werken, zoenen, zingen en ga zo maar door. Waar heb jij controle over? Ik laat je er nog even over na denken. 

There is something in your life which you always have control over. What is it? By that I really mean always. Whether you are in bed, sick, working out, working, kissing, singing etc. What do you have control over? I’ll let you think about it for a while.

Ik werk al een aantal jaren bij het bedrijf La Place als weekend hulp. Hier sta ik vooral in de spoel keuken en bij de kassa. Afgelopen weekend merkte ik iets in mezelf wat me al een poosje dwars zat als ik aan het werk was. Terwijl ik de laatste spullen opruimde van de dag merkte ik in mijn lichaam een onbalans. De dag was afgelopen maar ik voelde nog steeds een sterk gevoel van stress en spanning. Mijn ademhaling zat hoog in mijn borst en ik kon mijn handen niet meer stil houden. Toen ik even stil ging staan merkte ik dat mijn hart enorm snel klopte. Ik maakte mijn werk af en ging naar huis. Op de fiets merkte ik dat ik nog steeds niet rustig was. Mijn hart klopte in mijn keel, mijn borst voelde zwaar aan en ik bleef maar praten over onzinnige dingen tegen mijn vriendin. De werkdag was afgelopen maar toch bleef ik enorm onrustig. Waren het de koppen koffie die ik had gehad? Was het de drukte of was ik overprikkelt van alle mensen? Ik wist het niet en toen ik thuis was probeerde ik rustig te worden. Met een diepe zucht plofte ik op de bank met een glas water en keek wat tv. 

I have been working at La Place on the weekends now for a number of years. The main things I do are working in the kitchen and at the cash register. Last weekend I noticed something in myself that had been bothering me for a while when I was working. While I was cleaning up the last things of the day I noticed an imbalance in my body. The day was over but I still felt a strong sense of stress and tension. My breathing was shallow and high up in my chest and I could no longer keep my hands still. When I paused, I noticed that my heart was beating very fast. I finished work and went home. On the bike, I noticed that I couldn’t get myself calmed down. My heart was beating in my throat, my chest felt heavy and I kept talking about stupid things to my girlfriend. The working day was over but I still remained very stressed. Was it the cups of coffee I had? Was it the crowds or was I overwhelmed by all the people? I didn’t know and when I got home I tried to calm down. With a deep sigh, I sat down on the couch with a glass of water and watched some TV.

Het hielp niet. De onrust in mijn lichaam bleef aanhouden en het probleem werd niet opgelost. Misschien zou een lekkere warme douche helpen om me te kalmeren. Na het eten besloot ik daarom om te gaan douche, maar nog steeds geen resultaat. ‘Fucking hell word is rustig’ zei ik tegen mezelf. Natuurlijk werkt dit niet want dit is precies het tegenovergestelde van rustig worden. Dus probeerde ik maar rustig te worden door een klein kwartiertje te gaan mediteren. Alleen focussen op je gedachtes en ze elke keer weer los laten. Ook dat hielp niet, m’n hartslag bleef hoog en de gedachtes in mijn hoofd bleven ratelen. Ik raakte letterlijk overprikkeld door mezelf, en dat is behoorlijk knap want vaak gebeurd het door prikkels van buiten af. Mijn hoofd is soms enorm druk en denkt aan te veel dingen tegelijkertijd en dus dacht ik dat slapen voor nu de enige optie zou zijn. Wat kan het anders zijn. Al wist ik dat dit niet de eerste keer was. Bijna elk weekend heb ik dit na werk. Mijn hart voel ik in mijn keel bonken en mijn lichaam voelt gespannen en druk. Handen kan ik niet stil houden en de gedachtes die ik heb zijn negatief en springen elke 10 seconden over naar een ander onderwerp. 

It didn’t help. The restlessness and anxiety in my body continued and the problem was not solved. Maybe a nice hot shower would help me calm down. So after dinner, I decided to take a shower, but still no results. “Fucking hell calm down would you,” I told myself. Of course, this does not work it will only make the restlessness worse. So I tried to calm down by meditating for fifteen minutes. Just focus on your thoughts and let them go every time. That didn’t help either, my heartbeat remained high and the thoughts in my head kept rattling. I was literally overwhelmed by myself, and that is a special thing because most of the time it is caused through external stimuli. My head is sometimes very busy and I think of too many things at the same time. So, I thought sleeping for now would be the only option. What else can it be? Although I knew this was not the first time. Almost every weekend I get the same mental and physical reaction after work. I feel my heart beat in my throat and my body feels tense and busy. I can’t keep my hands still and the thoughts I have are negative and jump to a different subject every 10 seconds.

Zoals je al kan raden hielp het slapen ook niet. Hoe kan het dat mijn lichaam zelfs na het werken nog onrustig en druk was? Wat kan dat veroorzaken. De hele zondag probeerde ik wat meer op mijn ademhaling te letten maar doordat ik veel dingen te doen had lukte dit het grootste gedeelte van de dag niet. Tot vandaag en daarom upload ik mijn verhaal ook vandaag pas. Vandaag besefte ik mij iets wat mij grip deed krijgen op deze onrust in mijn lichaam. Iets wat er altijd is maar wat nooit langer duurt dan een paar seconden. Zonder dit kunnen we niet leven. Ademen dat is de oplossing voor dit probleem. Ademhalingstechnieken zijn de oplossing voor eigenlijk alles in je lichaam want het is een onderdeel van de benzine waarmee je je lichaam aandrijft. Zonder zuurstof kan je lichaam niet goed functioneren. Ademhaling is de key tot het kalmeren van je lichaam. Het is oprecht een prachtig iets om op te letten. Het beweegt zich van boven naar beneden in je lichaam en zoekt een weg naar buiten via je mond of neus. Tegelijkertijd zoekt het automatisch een weg naar binnen door diezelfde uitgang. Het is een ge-automatiseert systeem waar iedereen grip op kan krijgen. 

As you can guess, sleeping didn’t help either. How could it be possible that my body was still restless and busy even after working? What could have caused this to happen? For the rest of my Sunday, I tried to pay more attention to my breathing, but because I had a lot of things to do, it didn’t work for most of the day. Until today, that’s the reason why this week’s upload is not on a Sunday but on a Monday. Today I realized something that made me get a grip on this restlessness in my body. Something that is always there but that never lasts longer than a few seconds. We cannot live without this. Breathing is the solution to this problem. Breathing techniques are the solution for basically everything in your body because it is part of the gas that you use to power your body. Your body cannot function properly without oxygen. Breathing is the key to soothing your body. It is truly a wonderful thing to feel and simply be conscious of. It moves from top to bottom in your body and looks for a way out through your mouth or nose. At the same time, it automatically searches for a way in through the same exit. It is an automated system that everyone can get a grip on.

Wim Hof is een van de bekendste leraren of guru’s of het gebied van ademhaling. Je kent hem vast wel, de man die meer dan een uur in een ijsbad heeft gezeten zonder dat zijn lichaamstemperatuur daalde. De man die in shorts de Mount Everest beklom. Hij ja, een beer van een vent die een meester is in het besturen van zijn ademhaling. Hij kan de meest ongelofelijke dingen in zijn lichaam te bereiken door alleen verschillende manieren van ademhaling te gebruiken. Ik wilde dit ook eens proberen en daarom heb ik een hele simpele ademhalingstechniek geprobeerd. 30 keer diep in en uit ademen door de mond en na de 30ste uitademingen mijn adem vasthouden. Terwijl ik dit deed voelde ik mijn hele lichaam tintelen, ik werd een soort van high en kon vervolgens bijna 2.5 minuut mijn adem in houden. Toen ik dit drie keer achter elkaar had gedaan was mijn hart weer rustig. Het klopte op een normaal tempo en mijn ademhaling was van hoog in mijn borst gezakt naar laag in mijn buik. Is ademhaling dan echt de key om met alles om te gaan. 

Wim Hof ​​is one of the best-known teachers or gurus in the field of breath control. You probably know him, the man who has spent more than an hour in an ice bath without his body temperature dropping. The man who climbed Mount Everest in shorts. Yeah, that’s him, a magnificent man who is a master at controlling his breathing. He can achieve the most incredible things in his body by using nothing but different ways of breathing. I also wanted to try this and that is why I tried a very simple breathing technique. 30 deep breaths in and out through the mouth and hold my breath after the 30th exhalations. While I was doing this I felt my whole body tingling, I became kind of high and could hold my breath for almost 2.5 minutes. When I had done this three times in a row my heart was calm again. It was beating at a normal pace and my breathing had dropped from up high in my chest too low down in my stomach. Is breathing really the key to dealing with everything.

Heel eerlijk gezegd weet ik dat nog niet, ik denk het wel maar zeker weten nog niet. De adem is enorm krachtig en kan heel veel bereiken in je lichaam en dat is wat ik er zo mooi aan vind. Het komt en gaat en gebeurt automatisch. Het voelt gewoon terwijl het eigenlijk een buiten gewoon mechanisme is van verschillende spieren, zenuwen, cellen en organen die samen je hele lichaam voeden met zuurstof. Hoe meer zuurstof in het lichaam hoe energieker je je voelt en hoe rustiger het lichaam reageert op stress of boosheid. De adem is oprecht een prachtige gebeurtenis van het menselijk lichaam en het is zonde om dit voor lief te nemen. Bedank je lichaam voor het in ademen van de lucht om je heen en bedank de planten voor het filteren van deze lucht. Het is een groot systeem samen en daar kunnen we ongelooflijk dankbaar voor zijn. Het is een tool die we allemaal kunnen gebruiken en die als kern dient voor het hele lichaam. 

To be honest, I don’t know that yet, I think so but I don’t know for sure. The breath is very powerful and can achieve a lot in your body and that is what I love about it. It comes and goes and happens automatically. It just feels like it’s actually an extraordinary mechanism of various muscles, nerves, cells, and organs that together feed your entire body with oxygen. The more oxygen is in the body, the more energetic you feel and the calmer the body reacts to stress or anger. The breath is genuinely a wonderful event of the human body and it is a shame to take this for granted. Thank your body for breathing in the air around you and thank the plants for filtering this air. It is a large system together and we can be incredibly grateful for that. It is a tool that we can all use and that serves as the core for our entire body.

Beauty is everywhere

Zelfs in je ademhaling, iets wat zo normaal en natuurlijk is kun je iets prachtigs zien. Iets om dankbaar voor te zijn en iets waar je mee kunt samen werken om een vrolijker, blijer en gezonder leven te lijden. Het is er niet voor niks altijd, dus gebruik het daarom ook goed. 

Even in your breathing, something so normal and natural, you can see something beautiful. Something to be thankful for and something that you can work with to live a happier and healthier life. There’s a reason for it to always be present within you.